Instytut Choreologii w Poznaniu

| start | kontakt |
Taniec - choreologia - humanistyka Taniec - choreologia - humanistyka
red. Dariusz Kubinowski


ISBN 83-908462-5-X
liczba stron:  328, zdjęcia, kinetogramy, nuty
wymiary: 170 x 240 mm,
okładka: miękka laminowana
cena: 40,00 zł

Słowo wstępne
Profesor Roderyk Lange jest jednym z czołowych choreologów na świecie. Badania naukowe nad tańcem rozpoczynał w 1954 roku, wcześniej uzyskując gruntowne wykształcenie praktyczne z zakresu podstaw sztuki tanecznej. Obecnie jest dyrektorem dwóch ośrodków naukowo-dydaktycznych zajmujących się tańcem, analizą ruchu i jego notacją, antropologią tańca, w ogólności - choreologią. Są to: Centre for Dance Studies na wyspie Jersey (Wielka Brytania) oraz Instytut Choreologii w Poznaniu. Jego działalność naukowa przyczyniła się do ugruntowania miejsca choreologii w obrębie nauk humanistycznych oraz podniesienia jej akademickiego statusu.
    Z inicjatywy grupki uczniów Profesora z Polski zaplanowano zorganizowanie w dniu 7. października 2000 roku w Poznaniu sesji jubileuszowej z okazji 70. rocznicy Jego urodzin oraz 50. rocznicy pracy w dziedzinie tańca. Równocześnie podjęto zamysł przygotowania specjalnego tomu jubileuszowego w związku z tą uroczystością. Patronat naukowy nad sesją objął Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prezydent Miasta Poznania objął natomiast patronat honorowy. Na wstępie niniejszego tomu zamieszczono kopie programu sesji oraz wybranych listów gratulacyjnych, jakie zostały przekazane na ręce Profesora Roderyka Langego.
    Do udziału w przygotowaniu tomu zaproszono przedstawicieli różnych ośrodków choreologicznych z wielu krajów. Są to osoby, które należą do grona uczniów i współpracowników Profesora. W krótkim czasie udało się przygotować i wydać niniejszy tom z środków Fundacji Instytutu Choreologii w Poznaniu. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim osobom, które przygotowały swoje opracowania (wspomnienia, refleksje, podsumowania, eseje, artykuły etc.) z myślą o opublikowaniu w niniejszym tomie oraz osobom, które przyczyniły się do jego wydania.
    Zawartość tomu podzielona została na pięć zasadniczych części. Na początku zamieszczono syntetyczne omówienie dotychczasowej działalności naukowej Profesora Roderyka Langego, przypominając najistotniejsze fakty oraz eksponując ważniejsze dokonania. W drugiej części znalazły się teksty szerzej ukazujące niektóre okresy tejże działalności, przygotowane przez uczniów i współpracowników Profesora. W części trzeciej zamieszczono najnowszy artykuł programowy Profesora Roderyka Langego w dwóch wersjach językowych. Wersja angielska jest to przedruk niniejszego tekstu z pierwszego tomu serii "Studia Choreologica" z roku 1999. Wersja polska jest publikowana po raz pierwszy. Czwarta część zawiera dedykowane Profesorowi studia i szkice choreologiczne przygotowane również przez grono kilku Jego uczniów i współpracowników. W końcowej części zamieszczono wykaz bibliograficzny dotychczasowych publikacji naukowych Profesora Roderyka Langego.
    W imieniu komitetu organizacyjnego obchodów jubileuszowych oraz autorów zamieszczonych tekstów, jak również pośrednio w imieniu wielu uczniów i współpracowników Profesora rozproszonych po całym świecie przekazuję ten zbiór materiałów na ręce Pana Profesora Roderyka Langego jako skromny wyraz naszej wdzięczności oraz uznania dla Jego działalności naukowej na polu choreologii.

                                                                                          Dariusz Kubinowski


SPIS TREŚCI - CONTENTS

Słowo wstępne - Preface
Program Sesji Jubileuszowej - Programme of The Jubilee Session
Listy gratulacyjne - Congratulatory Letters

Część I : Działalność naukowa Profesora Roderyka Langego
(opracowanie: Dariusz Kubinowski)
Part I: Scholarly Work by Professor Roderyk Lange
(compiled by Dariusz Kubinowski)

Część II: Działalność Profesora Roderyka Langego w świetle  wypowiedzi Jego uczniów i współpracowników
Part II: Activity of Professor Roderyk Lange in the Light of Statements by His Pupils and Co-Workers
Danuta Pożerska, Czesława K. Gucz
Zespół taneczny im. Oskara Kolberga w Toruniu (1956-1966) jako "żywe laboratorium tańca" [The Oskar Kolberg Dance Group in Toruń (1956-1966) as a "Living Laboratory of Dance"]
Czesława K. Gucz
Taniec a rzeźba - wpływ tańca na kształtowanie się i rozwój osobowości artystycznej [Dance and Sculpture - The Influence of Dance on the Formation and Development of an Artistic Individuality]
Joan Henderson
Recollections of Working with Professor Lange     [Wspomnienia z zajęć z Profesorem Lange]
Danuta Szczepanik
The Polish University in London [Polski Uniwersytet w Londynie]
Jacqueline Challet-Haas
Roderyk Lange - Leader of the European Seminar for Kinetography (1980-1996) [Roderyk Lange - przewodniczący Europejskiego Seminarium Kinetografii (1980-1996)]
Alkis Raftis
To Roderyk Lange, from a Greek disciple [Roderykowi Langemu - od ucznia z Grecji]
Anna Ilieva
A Tribute to Professor Lange from his Bulgarian Colleagues [Wyrazy uznania dla Profesora Lange od jego bułgarskich kolegów]
Margit Carpelan
"The Light-footed" Professor ["Lekkonogi" Profesor]
Ewa Wycichowska
Wrócił nie po to, by "odcinać kupony" [He did not Come Back for His Own Advantage]
Urszula Loba-Wilgocka
Instytut Choreologii w Poznaniu - cele, działalność, osiągnięcia [The Institute of Choreology in Poznań - Aims, Activities, Achievements]

Część III: Roderyk Lange, Znaczenie tańca we współczesnej kulturze europejskiej: przegląd ogólny
Part III : Roderyk Lange, The Position of Dance in Contemporary European Culture: An Overview (reprint)
  
Część IV: Studia i szkice choreologiczne dedykowane Profesorowi Roderykowi Langemu z okazji Jego jubileuszu
Part IV: Choreological Studies and Essays Dedicated to Professor Roderyk Lange on the Occasion of His Jubilee
Dariusz Kubinowski
Badania typologiczne Roderyka Langego nad tańcem tradycyjnym w Polsce [Roderyk Lange's Typological Research on Traditional Dance in Poland]
Hannah Laudová
Tańce towarzyskie XVIII i XIX wieku w Czechach [Social Dances of the 18th and 19th Centuries in Bohemia]
Ernő Pesovár
Observations on Some Polish and Hungarian Couple Dances: the "góralski" and "ugrós" [Wnioski z badań na temat polskich  i węgierskich tańców parowych: "góralski" i "ugrós"]
Anna Ilieva, Anna Shturbanova
"Horo" Dance of the Wood Nymphs ["Horo" - taniec leśnych nimf]
Irene Loutzaki
The Traditional Dance in Greece [Taniec tradycyjny w Grecji]
Andriy Nahachewsky
Group Dances Performed by Ukrainians in Swan Plain, Canada [Tańce grupowe wykonywane przez Ukraińców w Swan Plain w Kanadzie]
Jennifer Shennan
Pacific Dance Studies - The Banaban "Karanga" [Z badań nad tańcem obszaru Pacyfiku - Karanga, taniec ludu Banaba]
Alkis Raftis
The "Sportification" of Dance ["Usportowienie" tańca]
Agnieszka Trzaska
Trzy wybrane opracowania choreograficzne "Święta Wiosny" Igora Strawińskiego - analiza porównawcza [Three Selected Choreographies of Igor Stravinsky's "Rite of Spring" - Comparative Analysis]

Część V: Bibliografia publikacji  naukowych Profesora Roderyka Langego do roku 2000 (opracowanie: Dariusz Kubinowski)
Part V: Bibliography of Scholarly  Publications by Professor Roderyk Lange until 2000 (compiled by Dariusz Kubinowski)


powrót
horeologia, kinetografia, notacja ruchu, notacja tańca, zapis tańca, taniec, taniec współczesny, taniec historyczny, taniec ludowy, warsztaty taneczne, Instytut Choreologii w Poznaniu, Poznań, analiza ruchu, eksploracja przestrzeni, rekonstrukcja tańców, Roderyk Lange, warsztaty, taniec w Poznaniu, badania nad tańcem, Knust, Laban, letnie warsztaty taneczne, warsztaty taneczne w Poznaniu