Instytut Choreologii w Poznaniu

| home |


Instytut Choreologii w Poznaniu
ul. Filipińska 1
61-123 Poznań

tel. 601 567 178

e-mail:


Instytut Choreologii w Poznaniu

Mapa - jak dojechać do Instytut